SKIFTE - et framtidsprosjekt

www.SKIFTE.net

BAKGRUNN OG TEMA Jordbruket i de skandinaviske landene er under stadig økonomisk press, som går ut over et parallelt press i motsatt retning: kravet om mer miljøvennlig og bærekraftig drift. Lønnsomhetskrav fører til at bøndene prøver å skape stadig større enheter. Leid jord er en viktig del av å øke arealene på gården, og dermed øke lønnsomhet per arealenhet i jordbruksproduksjonen. Den leide jorden ligger ofte ikke i nærheten av hovedbruket, så kjøreavstandene blir lange. I tillegg må arealene drives rasjonelt med store maskiner og fører i stor grad til monokulturer med lite biologisk mangfold i landbruksområder. Det er lite dyrehold som skaper mangfold i jordbrukslandskapet i de mest intensive drevne jordbruksområdene i alle nordiske landene. Beitemark og skogsmark er ofte regulert inn i landskapet av statlige myndigheter, for å sikre et minimum av biologisk mangfold i de mest dominerende jordbruksområdene i for eksempel Skåne.

TRE LAND De samme rasjonaliseringstendensene, om enn i mindre skala, gjelder også for en av de mest produktive fruktområdene i Hardanger i Vest-Norge. Fremtidens jordbruk er i et dilemma – i press mellom bærekraftsmål (både for naturen og sosialt sett) og rasjonaliseringskrav for å sikre økonomisk bærekraftfor den enkelte bonden. Er tiden moden for en ny jordreform? Kan man i jordbrukssamfunn søke nye allianser med folk i storbyer/storstäder eller med andre virksomheter for å nå et mål om økt bærekraft? Spørsmålet om ny jordreform kan oppleves som kritikk eller etterlengtet løsning. Vi ønsker å teste spørsmål kring jordreform i en Skandinavisk kontekst. Vi tror det blir enklere å teste tanker om nye former for å eie jordbruksland og eiendom og hvilke systemskifter (robotisering, agroforestry, fellesjordbruk?) ser man for seg, hvis vi undersøker dette i en Skandinavisk kontekst. Det er alle land med forholdsvis like samfunnsstrukturelle utgangspunkt, men ulike rammeverk og naturgitte forutsetninger for jordbruk. Det vil vi gjøre gjennom å sette opp møter mellom kunstverk (kunstneriske intervensjoner) og ulike aktører som lar seg engasjere av spørsmålet om ny jordreform.


MÅL Vi mener at et kunst-prosjekt vil kunne skape den åpenheten som er nødvendig for å få til en dialog om dette temaet, som vi mener er felles for flere skandinaviske land. Hovedprosjektet i 2019 har et mål om å samle en gruppe regionale utviklingsaktører og byfolk på historiske steder for jordreformer i det enkelte land. Sammen med aktive gårdbrukere ønsker vi å diskutere et mulig scenarie for en framtidig jordbruksreform i 2020. Vi har ikke som mål i å styre utfallene av diskusjonene, men å la våre kunstneriske intervensjoner (utstilling og samtalegrupper) skape grobunn for videre refleksjoner og handlinger lokalt.